☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Grafika zawierająca herb Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Czwartek 25.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Podmioty pozyskujące informację publiczną od Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

1) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
4) wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to-przysługiwało Miejskiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie.


2. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie  ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  lub została udostępniona na wniosek.

3. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Miejskiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie.


II. Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie jest bezpłatne.


III. Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Miejski Urząd Pracy w Olsztynie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

1) stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

2) materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

3) należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie , w celu umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w swoim systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.


IV. Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty
    w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
  2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wytworzył:
Ewa Woźniczko
Udostępnił:
Marek Bals
(2016-11-02 09:04:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Bals
(2016-11-02 09:09:53)
 
 
liczba odwiedzin: 1634278

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X